“ახალი პოლიტიკური ვითარება გამოყენებული უნდა იქნას არა მხოლოდ საქართველოს, ევროკავშირის მხრიდანაც” | 03.03.2022