სირცხვილი არ არის, სააკაშვილი კეპკაჩამოფარებული, „კაპიუშონ” გადაფარებული დადიოდეს ამ ქალაქში?! – მიხეილ სააკაშვილი | 13.01.2022