პირველი იანვრიდან 10 იანვრამდე პერიოდი უქმე დღეებად ცხადდება | 22.12.2021