“ან გვაქვს სახლმწიფო, რომელიც დასავლური ცივილზაციუის ნაწილია, ან რუსული ტიპის ავტორიტარული რეჟიმი” | 31.08.2021