კორუფციის დოღია საკარანტინო კონტრაქტები სასტუმროებთან. ასეთი კარანტინი არასად არ არის – გიორგი კანდელაკი (02.09.2020)